Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Şartlı Muafiyet Düzenlenmesi Kapsamında Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyaya;

 • Transit
 • Antrepo
 • Dahilde işleme
 • Gümrük Kontrolü altında işleme
 • Geçici ithalat

Ekonomik Etkili Gümrük Rejimlerinden;

 • Antrepo (Genel ve Özel)
 • Dahilde işleme
 • Gümrük kontrolü altında işleme
 • Geçici ithalat
 • Hariçte işleme

Transit Rejimi Kapsamında Gümrükleme İşlemleri

İhracat Rejimi Kapsamında Gümrükleme İşlemleri

 • Yeniden ihracat
 • Geri gelen eşya

Serbest Bölgeler Giriş Ve Çıkış İşlemleri

Özellik Gösteren Faaliyetler;

 • Özel statüde bulunan diplomatik eşya ithalat işlemleri
 • Posta ve hızlı kargo işlemleri
 • Yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişilerin motorlu veya motorsuz nakil vasıtalarının ithali
 • Yerleşim yerini Türkiye’ye nakleden kişilerin kullanılmış ev eşyaları
 • Eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihaz ithalatı
 • Tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılması mahsus alet ve cihaz ithalatı
 • İş yeri nakli sureliyle serbest dolaşıma sokulan sermaye malları ve diğer malzeme ithalatı
 • Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında belgelendirme ve teşvik uygulamaları
 • Proje yönetimi ve fizibilite uygulamaları

BELGELENDİRME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ
Yatırım için belli bir tasarruf miktarına ulaşmış firmaların; katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojik sistemler vasıtasıyla uluslararası rekabet gücüne kavuşmak için, devlet tarafından belirlenmiş ve desteklenmiş bölgelerde faaliyet gösterebilmeleri için alınması zorunlu belgelerdir.

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ
Hammadde ithalinde gümrük vergisi, KDV, KKDF Fonu, Hammadelerin yerli alımı’nda KDV istisnalarından yararlanmak için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınır.

HARİÇTE İŞLEME İZİN BELGESİ
Firmalar tarafından yurtdışına (Serbest Bölgeler Dahil) daha ucuz maliyetle işlenmek üzere gönderilen ürünlere ithalat esnasında GÜMRÜK VERGİSİ+KDV İSTİSNASI’ndan yararlanmak için Hariçte İşleme İzin Belgesi alınır.

KULLANILMIŞ MAKİNE İTHAL İZNİ
Üretim yapan firmaların imalat tesislerinde kullanmak üzere ithal etmek istediği ‘’Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatlar’’ için, öncelikle Ekonomi Bakanlığından Özel İthalat İzni işlemlerinin alınması işlemleridir.

CE BELGESİ (ConformiteEuropean)
Avrupa birliği içerisinde eşyanın serbestçe dolaşımını sağlayan CE BELGESİ, 01 OCAK 2004 tarihi itibariyle Türkiye iç pazarında da zorunlu olarak kullanılmaktadır. İthalatçı firma ithalatını yapmış olduğu eşyanın AB normlarına uygun olduğunu belgelemek zorundadır. ‘’EuropeanConformity’’ (CE) belgesi, eşyanın Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu göstermektedir.

MSDS (Güvenlik Bilgi Formu) İŞLEMLERİ
26/ARALIK/2008 tarih ve 27092 nolu resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik çerçevesinde, Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF) (MaterialSafety Data Sheet-MSDS) kimyasal madde ve karışımları üreten, ithal eden firmaların ve kullanıcılarının, o kimyasalı kişisel ve çevresel olarak güvenle kullanmak, muhtemel tehlikelerinden korunma yolları ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanan formlardır.

GÖZETİM BELGESİ
Eşyanın ithalatının, iç piyasada faaliyet gösteren yerli üreticileri olumsuz etkileyecek şekilde (miktar veya tutar) artması halinde, bu tür eşyanın ithalatının Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenecek Gözetim Belgesi ile izlenmesi uygulamasıdır.

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKASI
Denetime tabi mal ve fikri ürünlerin ihracatından, satıcının onayı alınmadan üçüncü kişilere veya ülkelere verilmeyeceğinin, alıcı tarafından taahhüt edildiğini gösteren, ürünle ilgili resmi kurum tarafından onaylanan belgedir.

İTHAL ŞEHADETNAMESİ
İhracatçı ülke tarafından, özellik arz eden kritik malzeme ithalatında, istenilen ithal şehadetnamesine ilişkin Ekonomi Bakanlığına başvurulması işlemleridir.

İŞGÜM İTHAL İZNİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, iş sağlığı ve iş güvenliği açısından zararlı olabilecek bazı eşyaların İSGÜM izinlerinin alınması işlemleridir.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İZİN İŞLEMLERİ

 • AEEE uygunluk beyanı
 • Pil/Akü İthali
 • Katı Yakıt İthali İşlemleri
 • Metal Hurda İthali İşlemleri
 • OTİM İşlemleri

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI/EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZNİ İŞLEMLERİ
Zıpkın, çakı, bıçak, teleskop, dürbün v.b. gibi eşyaların ithalatı için Emniyet Genel Müdürlüğü’nden izin alınması işlemleridir.

TÜRKAK BELGELENDİRME İŞLEMLERİ
Firmalar, ithal edecekleri bazı eşyaların belgelerinin (CE, ISO v.b.) Türkiye’de de geçerli olabilmesi için TÜRKAK’tan onay almaları gerekmektedir. Bunun için firmalar, eşyalarına ait belgelerinin akredite bir kuruluştan onaylandığını garanti altına alarak, ihale v.s. gibi ticari işlemlerde bu belgelerini kullanabilirler.

İLAÇ VE HAMMADDESİ İTHAL/İHRAÇ İŞLEMLERİ

 • İlaç Hammaddeleri İthal izni
 • Kontrole Tabi Madde İthalat İşlemleri
 • İhracat Dosyası Hazırlama ve Başvuru Takibi
 • İthalat Geri Bildirimleri ve Bitmiş İşlemlerin Kontrolü
 • Üretim yeri İzni Alınması
 • Kontrol Belgesi Hazırlama Ve Başvuru Takibi

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI/BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İŞLEMLERİ

 • Muafiyet Belgesi Alımı
 • Ambalaj/Etiket İncelemesi işlemleri
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimine Hazırlık
 • Garanti Belgesi İşlemleri

Firmamız ve iş ortaklarımızın işlem risklerinin minimize edilmesi ve iş ortaklığında karşılıklı verimliliğinin sürekliliğinin sağlanması, üst düzeyde korunması ve arttırılması maksadıyla, yukarıda sayılan hizmetlere şemsiye olarak;

AB GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ; iş ortakları ile sürdürmekte olduğu ticari işbirliğinde, üst düzey karşılıklı verimlilik felsefesi ışığında yapmış olduğu dış ticaret ve gümrük danışmanlık uygulamalarında, çağın ve sektörün gerektirdiği modern IT sistemleri ile işlem yapmaktadır. Gümrükleme iş emrinin alınmasından başlayarak, yapılan işlemlerin her evresinde ERP tabanlı yazılım ve teknolojik alt yapı yatırımlarının yapılmış olması ile işlemlerin hızlı, güvenli, doğru ve hedeflenen zamanda tamamlanmasına önem verilmiştir.

AB GÜMRÜK; iş süreçlerinin yürütülmesinde, takip edilmesinde ve denetlenmesinde; Pozitif organizasyon kabiliyeti ve iş bilgisi yüksek deneyimli personel istihdam eder. AB GÜMRÜK personeli, almış olduğu eğitimlerdeki öğreti gereği; olaylara empati kurma özelliğini ön planda tutarak bakar, kendi uzmanlık alanı ile ilgili profesyonel, şeffaf ve adildir.